Εξαιρετικοί Λόγοι

Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (κάτοχοι ενός οριστικού τίτλου διαμονής κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης) – 2 χρόνια

Δικαιολογητικά (9)

 1. 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου
 2. Φωτοτυπία διαβατηρίου (1η σελίδα)
 3. Φωτοτυπία άδειας διαμονής, η οποία έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης
 4. Ηλεκτρονικό παράβολο για 2 χρόνια 300€
 5. Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 €
 6. Ατομικό ή οικογενειακό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή έγγραφο ασφαλιστικής ικανότητας ή αποδεικτικό εξαγοράς των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης (η εξαγορά στα ασφαλιστικά ταμεία θα γίνεται μετά την 1η Δεκεμβρίου!!!)
 7. Συμβόλαιο σπιτιού ή μισθωτήριο κατοικίας εκτυπωμένο από taxisnet ή ιδιωτικό συμφωνητικό κατοικίας ή υπεύθυνη δήλωση φιλοξενίας & συμβόλαιο σπιτιού αυτού που κάνει την δήλωση
 8. Αριθμός ΑΜΚΑ
 9. Αποδεικτικά έγγραφα που πιστοποιούν το δεσμό με τη χώρα μετά τη λήξη της άδειας διαμονής και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

Ενδεικτικά:

 • Βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας
 • Τίτλοι φοίτησης σε ελληνικό σχολείο
 • Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγούμενων ετών
 • Αποδεικτικά ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΕΒΕ, ΟΑΕΕ)
 • Αποδεικτικά ύπαρξης συγγενικού δεσμού με Έλληνα
 • Αποδεικτικά φοίτησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Αποδείξεις τραπεζικών συναλλαγών
 • Συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος
 • Αντίγραφα παλιών αδειών διαμονής

Εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατεβάστε το αρχείο σε PDF εδώ.